Samverkansinsatser

Samverkansinsatser

Samordningsförbundet Skåne Nordost bedriver verksamheten i processform.

Pågående processer

Sista slaget

Processtid: 2019-02-01 — 2022-01-31
Processägare: Kristianstads kommun
Processmedel: 1 783 702 kr

Målgruppen för insatsen är (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som

Våld i nära relation är ett mycket utbrett samhällsproblem som är så vanligt att WHO klassar det som ett folkhälsoproblem. Detta bär med sig stora kostnader såväl samhällsekonomiskt som för de människor som lever med våldet. De kostnadskalkyler som gjorts i Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (utdrag ur Skr 2016/17:10) visar på samhällskostnader i Sverige på 21,5 miljarder kronor per år inklusive kostnad för förlorad livskvalitet för inblandade individer.

I Kristianstad kommun finns ett väl utarbetat system för hur arbete med de som utsätts för våld kan och ska utföras. Vid analyser genomförda i Socialtjänstens våld i nära relationer-grupp samt vid en referensgrupp i november 2016 framkom dock ett stort behov av att hitta nya vägar för att fånga upp våldsutövare såväl inom kommunens Arbete och välfärdsförvaltning som i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Här framkom behov av:

 • att utövare av våld i nära relation fångas upp omedelbart av personal med kunskap om våld– när motivationen finns måste resurser finnas
 • att olika slags stöd behöver erbjudas – alla våldsutövare fungerar inte likadant
 • att fånga upp i häktet
 • att det finns en person som våldsutövare kan kontakta och som kan kontakta våldsutövare

Ansökan om medel – processbeskrivning

Kompetensvalidering

Processtid: 2018-09-01 — 2023-08-31
Processägare: Osby kommun
Processmedel: 6 508 690 kr

Målgruppen för insatsen är (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som

 • är bosatta i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge
 • är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande
 • saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke-gångbar utbildning och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade, generella kunskaper för att närma sig eller ta sig på arbetsmarknaden.

Antalet invånare i nordöstra Skåne som kommer att genomgå validering under processtiden uppskattas till 330 personer/år. Målet är att deltagande ska utmynna i ett skrivet kompetensbevis. Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet får istället ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande.

Klicka på länken för att läsa mer om Arbete med validering:

Ansökan om medel – processbeskrivning

Kompetensvalidering – halvårsrapport 2019

Maria Mödrahälsovård

Processtid: 2016-09-01 — 2024-12-31
Processägare: Region Skåne
Processmedel: 7 287 857 kr

På Centralsjukhusets Kristianstad (CSK) Kvinnokliniken har uppmärksammats, att det finns ett antal gravida kvinnor samt partners med risk- och missbruksproblematik i nordöstra Skåne, som trots till viss del aktiva åtgärder inte fångas upp av mödravården utan fortsätter sitt riskbruk/missbruk. På CSK föds c:a 2000 barn per år (de allra flesta av föräldrar bosatta i kommunerna i nordöstra Skåne), vilket innebär att det uppskattningsvis är ca 100 barn per år av dessa, som föds in i en familjesituation där det förkommer någon form av riskbruk eller missbruk. Det huvudsakliga målet med Maria Mödrahälsovård är att på individnivå förkorta vägen till självförsörjning, då kvinnan och partnern kan börja med sin och familjens missbruks- och familjebehandling redan under graviditeten istället för långt efter att barnet har fötts. Kvinnan och partnern kan då vara i fas för att börja med arbetslivsinriktad rehabilitering strax efter sin föräldraledighet i syfte att nå självförsörjning.

Målgrupp för Maria Mödrahälsovård är gravida kvinnor med riskbruks- eller missbruks-problematik samt deras partners, som är bosatta inom Samordningsförbundets Skåne Nordost upptagningsområde. Antalet personer uppskattas uppgå till 30 per år. En undersökning som CAN gjort visar att 4 – 5 % av alla barn under 18 år lever med en förälder med riskbruk eller missbruk.

Klicka på länken för att läsa mer om Maria Mödrahälsovård:

Maria Mödrahälsovård

Delutvärdering, 02.2018

Delutvärdering, 04.2019

Hela Familjen

Processägare: Kristianstads kommun
Processtid: 2016-05-01 — 2021-12-31

Hela familjen finns i Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge.
Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningarna i respektive kommun och region Skåne via lokala vårdcentraler.

Målsättningen med Hela familjen är att individerna i slutändan av processen ska bli självförsörjande.

Hela Familjen vänder sig till familjer som har försörjningsstöd och som är aktuella inom minst två av förvaltningarnas samarbetspartners.

Individen som får hjälp av Hela Familjen får tillsammans med sin familj, träffa en socialrådgivare. Tillsammans med socialrådgivaren bestäms vilken hjälp och stöd som behövs. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, kontakt med skolan eller andra myndigheter. Samtal kan erbjudas både enskilt och för hela familjen och ge särskilt stöd till föräldrar.

Det som utmärker Hela Familjen är att det är frivilligt och att utgångspunkten är familjens egna önskemål och behov. Alla familjemedlemmarna får uttrycka vad de vill förändra.
Hela Familjen handlar om att stärka familjen och bidra till förändring genom att familjen själva bestämmer vad som är viktigast för familjen.

I Hela familjen arbetar projektledare, flera socialrådgivare och en samverkanskoordinator.

För mer information om processen vänligen kontakta projektledare:
Björn Ahlqvist
Tel: 044-13 29 04
bjorn.ahlqvist@kristianstad.se

Christel Jöquist
Tel. 044-13 53 32
christel.joquist@kristianstad.se

Ansökan Hela Familjen

Göinge Ung

Processtid: 2021-01-01 — 2022-12-31
Processägare: Östra Göinge kommun
Processmedel: 1 773 808 kr

Göinge Ung finns i Östra Göinge.
Insatsen bedrivs i samverkan mellan Östra Göinge kommun, Arbetsförmedlingen och Region Skåne via lokala vårdcentraler.

Målgrupp för insatsen är unga vuxna 20-29 år som är bosatta i Östra Göinge kommun och som söker ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och som samtidigt är aktuella inom Arbetsförmedlingen, Göinge Utbildningscenter eller hos vårdcentralen. Antal som har aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa rör sig om ca 50 personer.

 

Ansökan Göinge Ung

Avslutade processer

Maria Skåne Nordost

Processtid: 2011-11-01–2015-03-31
Processägare: Region Skåne
Processmedel: 6 907 200 kr

Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer upp till 29 år som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger samt deras nätverk.

Maria Skåne Nordost är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Skåne Nordost. Parter i Samordningsförbundet är Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, kurator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatrin är knuten till projektet.

Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserad. Verksamheten erbjuder information och rådgivning till unga personer och deras nätverk:

 • Hälsosamtal
 • Kartläggning (ADAD och ASI)
 • Haschprogrammet (HAP)
 • Återfallsprevention
 • Drogtest
 • Medicinsk bedömning

Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri. Det krävs inte eller någon remiss eller formellt biståndsbeslut. Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård.

Om du som yrkesverksam vill aktualisera en ungdom hos Maria Skåne Nordost är du välkommen att ta kontakt via telefon. Om den unge samtycker kan du också följa med på samtal på mottagningen.

Öppettider
Telefontid måndag till fredag 08.30 – 09.30 samt 14.00 – 15.00. Övrig tid besvaras samtal i mån av tid.
Tisdagar 14.00 – 16.00 har vi öppen mottagning och då kan man besöka oss utan att boka tid.

Kontaktuppgifter
Rådgivningstelefon: 0451 – 418 36
Besöksadress: Frykholmsgatan 6, Hässleholm (ovanpå Synsam).

Klicka på en länk för att läsa mer om Maria Skåne Nordost:

Ansökan om medel – processbeskrivning Maria Skåne Nordost
Verksamhetsrapport första halvåret 2012
Rapport för verksamhetsår 1
Powerpoint för verksamhetsår 1
Utvärderingsrapport

Interpersonellt Våld

Procecesstid: VT 2014 och HT 2014, utbildningen sker på Högskolan i Kristianstad.

Ett hinder i rehabiliteringen kan vara ”våld i nära relationer” och för att öka kunskapen och tryggheten i handläggningen är utbildningen en viktig del.

Syftet med utbildningen är att skapa fördjupade kunskaper om interpersonellt våld, dess orsaker och uttryckssätt utifrån ett systemteoretisk perspektiv. Utifrån såväl vetenskaplig baserad kunskap som beprövad erfarenhet utveckla fördjupad kunskap om hur bemöta och stödja våldsutsatta personer samt utveckla förståelse för fysiska, emotionella och sociala konsekvenser av våldsutsatthet.

UFFE – Unga funktionshindrade för etablering

Processtid: 2011-10-01–2014-09-30
Processägare: Försäkringskassan
Processmedel: 4 818 600 kr

Målgruppen är unga i LSS med aktivitetsersättning och som har en förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar med aktivitetsersättning som finns inom LSS har möjlighet att ta ett arbete/påbörja studier alternativt ta del av ett fortsatt fördjupat samarbete och vilka behov detta i så fall är förknippat med.

Försäkringskassan har ett antal unga med aktivitetsersättning som är inom LSS och där det är svårt att avgöra om det är möjligt med arbete/studier. Det har då visat sig finnas behov av en ”mjukare” övergång till fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I denna process kommer SESAM-handläggare att utifrån Supported Employment-metodiken vara den röda tråden för de personer som är aktuella för processen. Max 15 deltagare/SESAM-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader. Det är en fördel om deltagaren kan behålla sitt LSS-beslut under tiden i UFFE.

Klicka på en länk för att läsa mer om UFFE:

Projektansökan och processbeskrivning
Processutvärdering 2012-10-22
Processutvärdering 2013-05-20
Preliminär slutrapport

 

 

Fler i Arbete

Processägare: Osby kommun (ESF projekt)
Processtid: 2012-01-01–2014-06-30
Processmedel: 150 000 kr

Samordningsförbundet Skåne Nordost är delaktig projektet som medfinansiär.

Målgruppen är personer med funktionsnedsättning eller personer är i stort behov av hjälp för att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Processen kommer att som en inriktning ha skapandet av arbetsintegrerade sociala företag.

Behovet av offentlig försörjning för deltagare i processen i form av sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetslöshetsunderstöd, eller försörjningsstöd ska minska. Deltagarna i processen ska uppleva att deras medverkan har bidragit till en positiv, personlig utveckling.
Förväntningarna är att verksamheten/metoden ska visa sig vara så framgångsrik och väl dokumenterad att den utgör ett gott underlag för framtida beslut om implementering i respektive organisation. Det förväntade resultatet för verksamheten är att en stabil långsiktig samverkan ska säkerställas.

Klicka på en länk för att läsa mer om Fler i Arbete:

Projektansökan och processbeskrivning
Läs mer på projektets hemsida

DISA – Diagnosgrupp i samarbete

Processtid: 2012-05-01–2014-04-30
Processägare: Försäkringskassan
Processmedel: 3 158 400 kr

Processen drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, CSK och KVH-Fenix. Samverkansparterna utser sina processmedarbetare. De som arbetar i processen kommer att anställas eller vara fortsatt anställda av den ursprungliga organisationen. Till processen kommer det att knytas en styrgrupp bestående av representanter för samverkansparterna. Samordningsförbundet Skåne Nordost kommer att vara representerad i styrgruppen.

Målgrupp för insatsen
Personer som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel till följd av tumörsjukdom och/eller arbetsoförmåga till följd av annan diagnos/sjukdom, som är en konsekvens av tumörsjukdom. Upptagningsområde är Samordningsförbundet Skåne Nordosts område, d.v.s. Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Bromölla kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun.

Resultat och effektmål
Det huvudsakliga målet är, att den enskilde sjukskrivna individen erbjuds bästa möjliga stöd, för att så långt möjligt kunna stanna kvar i arbete/återfå arbetsförmåga. För att kunna uppnå detta behöver Försäkringskassan, CSK och KVH-Fenix utveckla arbetssätt, som kan leda till strukturerade samverkansformer. Ett sätt att se på effekterna av samverkan/samarbete, är om det leder till att den sjukskrivne individen inte behöver bli sjukskriven igen eller öka sjukskrivningsgraden p.g.a. diagnos/sjukdom, som är en konsekvens av tumörsjukdom efter ett gemensamt, strukturerat arbete mellan parterna.

Strukturerade arbetsformer skulle sannolikt även leda till en känsla av ökad trygghet för patienten/den försäkrade och förhoppningsvis ett ökat förtroende för de samverkande parterna.

På strukturell nivå är målsättningen att utveckling och organisering av samverkan sker på ett sätt, som är så optimalt som möjligt för den sjukskrivna individen och att respektive organisations resurser och kompetens används utifrån individens individuella behov kopplat till diagnos och prognos.

Klicka på en länk för att läsa mer om DISA:

Projektansökan och processbeskrivning
Utvärdering, delrapport 1
Presentation på Disa-dagen, 2013-12-06
Slutrapport
Utvärdering, slutrapport

Nya Respaldo

Processtid: 2011-06-01–2013-05-31
Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun
Processmedel: 8 302 080 kr

Målgruppen är personer som är sjukskrivna men inte har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst och därför inte beviljas sjukpenning från Försäkringskassan och uppbär försörjningsstöd även kallade ”noll-placerade”. Personerna ska ha ett aktuellt läkarintyg för sjukskrivning för att kunna anvisas nya Respaldo.

Det är/handlar om utveckling av samverkan mellan personerna/myndigheterna runt respektive individ, samt att utveckla metoder för arbetet med målgruppen. Målet är att varje deltagare ska erbjudas fördjupad utredning som resulterar i rekommendationer, som ger underlag för kommande insatser där arbetslinjen är prioriterad. Kortfattat kan man ge följande beskrivning:

 • Respektive lokal samverkansgrupp (de tilldelade resurserna) går igenom de ärenden som finns via kartläggning, samtal med berörd individ med mera.
 • Projektgruppen beslutar om var ärendet bedöms höra hemma.
 • Överföring till den myndighet/de myndigheter (kan vara mer än en) av projektgruppen. Berörda myndigheter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Region Skåne.
 • Arbete med ärendet inom ordinarie verksamhet på berörd myndighet.
 • Eller om fel myndighet ärendet återremitteras till projektgruppen (åter till ny bedömning av var ärendet hör hemma).
 • Utgång målet nått, ärendet är inskriven på rätt myndighet/myndigheter och får den hjälp och det stöd individen har rätt till.

Till ovanstående vill vi koppla en möjlighet för respektive projektgrupp att få ta hjälp av externt upphandlad tjänst till exempel försäkringsmedicinsk utredning med mera.

Klicka på en länk för att läsa mer om Nya Respaldo:

Projektansökan och processbeskrivning
Schematisk processbeskrivning av ett ärendes gång
Första delrapporten, resultatuppföljning
Utvärderingsrapport 2011-06-01–2012-12-13
Slutrapport från den externa utvärderaren

Projekt Vilja

Processtid: 2010-11-01–2012-02-29

Målgruppen för insatserna är för unga med fysisk funktionsnedsättning som idag anses stå utanför arbetsmarknaden och skall erbjudas insatsen för att de ska uppå arbetsförmåga. Projektet har lämnat två rapporter som du kan hämta här för att läsa mer om verksamheten.

Klicka på en länk för att läsa mer om Projekt Vilja:

Projekt Vilja 2011–2012
Vi har lärt mycket av varandra

AMFO – förprojektering Osby kommun

Processtid: 2012-02-01–2012-08-31
Processägare: Osby kommun
Processmedel: 245 000 kr

Målgruppen är nyanlända som är fortsatt kvar med ekonomiskt stöd efter två/tre år trots att de deltagit i insatser för att främja integrering.

Behovet av offentlig försörjning i processen i form av sjukpenning, sjuk – eller aktivitetsersättning, arbetslöshetsunderstöd, eller försörjningsstöd ska minska.

Förväntningarna är att verksamheten/metoden ska visa sig vara så framgångsrik och väl dokumenterad att den utgör ett gott underlag för framtida beslut om en process för målgruppen.

Klicka på en länk för att läsa mer om AMFO:

Projektansökan och processbeskrivning
Slutrapport

Unga Vuxna – förprojektering Region Skåne

Processtid: 2012-11-01–2013-03-01
Processägare: Region Skåne
Processmedel: 356 010 kr

Målgruppen består av ungdomar som är färdigutredda via psykiatrin/det neuropsykiatriska teamet, med behov av stöd för att komma vidare mot arbete och/eller studier (oberoende av vilket ersättningssystem ungdomen finns inom).

Problembeskrivning
Det finns en grupp personer i åldersgruppen 16–29 år, där det är svårt att avgränsa de svårigheter som personen har för att öka vederbörandes möjligheter rill arbete och/eller studier. Problematiken är inte sällan komplex utan att specifika svårigheter kan identifieras och avgränsas.

De stödinsatser som kan finnas inom olika myndighetsområden är ofta avgränsade och är egentligen inte integrerade eller riktade på ett sätt som stöder den enskilde. Personens möjligheter och svårigheter ser olika ut inom olika myndighetsområden, vilket också skapar svårigheter i att uppnå resultat i riktade stödinsatser anpassade till den kunskap om den enskilde, som finns inom olika områden.

Klicka på en länk för att läsa mer om Unga Vuxna:

Processansökan förprojekteringen
Slutrapport förprojekteringen

Respaldo 2.0

Processägare: Kristianstads kommun
Processtid: 2015-06-01 — 2016-09-30

Målgruppen består av personer som är bosatta i Kristianstads kommun och som har läkarintyg/nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, som kan vara av arbetslivsinriktat, medicinskt eller socialt slag, samt uppbär ekonomiskt bistånd då de inte har rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och därför inte kan få ersättning från Försäkringskassan.

Målsättningen i projektet är att individerna via samarbetet ska nå självförsörjning i första hand via arbete eller studier. Är arbete eller studier inte möjliga att nå på grund av sjukdom eller andra hinder som projektsamarbetet inte förmår lösa, är målsättningen att individen via projektsamarbetet når ”rätt” myndighet utifrån sina förutsättningar.

Klicka på en länk för att läsa mer om Respaldo 2.0:

Projektansökan
Utvärdering Respaldo 2.0

AFFE (Andra unga Förmågebegränsade för etablering)

Processtid: 2014-01-01 – 2016-12-31
Processägare: Försäkringskassan
Processmedel: 5 233 800 kr

Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19–29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom men inte har aktivitetsersättning med ett förstärkt stöd under en avgränsad tid har möjlighet att ta ett arbete/påbörja studier eller ta del av ett fortsatt fördjupat samarbete mellan Samordningsförbundet Skåne Nordosts parter (framförallt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), samt få klarlagt vilka behov det i
så fall är förknippat med.

Målgrupp för insatsen

 • personer mellan 19–29 år som beviljats aktivitetsersättning på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning samt
 • personer i samma ålderskategori som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom men inte uppbär aktivitetsersättning som har bedömts ha behov av en ”mjukare” övergång till ett fördjupat samarbete mellan framförallt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Klicka på en länk för att läsa mer om AFFE:

Ansökan om medel – processbeskrivning
Informationsblad om AFFE
Utvärdering

ISA (Integration Samverkan Arbete)

Processägare: Osby kommun
Processtid: 2015-02-01 — 2017-01-31
Processmedel: 2 100 000 kronor

Under år 2012 genomförde Osby kommun en förprojektering (AMFO) gällande utlandsföddas svårigheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden och utifrån vad som kom fram från förprojekteringen vill man genomföra process ISA.

Målgruppen är utlandsfödda personer som uppbär ett långvarigt försörjningsstöd eller som riskerar att bli beroende av långvarigt försörjningsstöd. Målgruppen uppskattas att bestå av 55 till 60 personer och man ser en tendens till en ökning av målgruppen.

Klicka på en länk för att läsa mer om ISA:

Projektansökan

DISA – kartläggningsarbete

Processtid: 2016-04-01 – 2016-09-30
Processägare: Region Skåne
Processmedel: 370 000 kr + tilläggsanslag om 160 000 kr.

Region Skåne ansöker genom Cancerrehabiliteringsmottagningen Skånevård Kryh ersättning för kartläggningsarbete under sex månader i syfte att kartlägga följande:

 • hur ser närståendes till cancerpatienter behov av exempelvis stöd, information etc. ut för att förebygga ohälsa och/eller sjukskrivning
 • hur upplever cancerpatienter/försäkrade insatser och kontakter från Cancerrehabiliteringsmottagningen och Försäkringskassan?
 • har kan tillgängligheten till DISA öka för medborgare inom Region Skånes geografiska område (verksamhetsorienterad frågeställning)?

Klicka på en länk för att läsa mer om DISA – kartläggningsarbete:

Ansökan om medel
Utvärderingsrapport

Näsbymodellen

Processägare: Arbetsförmedlingen
Parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Näsby vårdcentral samt Kristianstads kommun.
Processtid: 2015-04-01 — 2017-03-31
Processmedel: 777 600 kronor.

Målgrupp för insatsen är personer som är drabbade av ohälsa/sjukdom och som är listade hos eller söker sig till Näsby vårdcentral och samtidigt är aktuella inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag eller – om de inte längre är aktuella för etableringsuppdraget – är aktuella inom Kristianstads kommun eller Försäkringskassan till följd av att de på grund av ohälsa/sjukdom inte nått arbete eller högre studier under tiden i etableringen och därigenom inte heller kunnat bli självförsörjande.

Målgruppen uppskattas till 60-70 personer per år.

Klicka på en länk för att läsa mer om Näsbymodellen:

Projektansökan

AFFE – Andra unga Förmågebegränsade för etablering

Processtid: 2018-01-01 — 2021-12-31
Processägare: Kristianstads kommun
Processmedel: 11 609 632  kr

Målgruppen för insatsen är personer:

 • mellan 19 – 29 år,
 • som är bosatta inom Samordningsförbundets Skåne Nordost geografiska område
 • och som till följd av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom/ohälsahar ett utökat behov av stöd i en arbetslivsinriktad rehabilitering, för att kunna få eller återfå arbetsförmåga och nå arbete eller studier.

Med ett utökat behov av stöd menas, att förutsättningar för att ta del av Försäkringskassans ordinarie förstärkta samarbete med Arbetsförmedlingen kring arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna ta tillvara eventuell arbetsförmåga saknas.

Det utökade stödbehovet är den primära faktorn vid bedömning av om en person kan ingå i AFFE eller inte och inte vilken ersättningsform (om någon) personen har. Ändå behöver en avgränsning göras, då AFFE-samarbetet avser möta ett reellt behov hos personer, som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av ett utökat stöd för att få eller återfå arbetsförmåga.

Ett sådant behov av utökat stöd som AFFE-samarbetet avser täcka antas inte föreligga i Försäkringskassans ”vanliga” sjukpenningärenden, då endast fyra personer av 58 deltagare i det tidigare AFFE-samarbetet uppbar sjukpenning. Inte heller kan personer med pågående missbruk eller missbruksbehandling ingå, då resurser för att stötta personer ut ur missbruk eller personer i behandling inte finns inom AFFE. För deltagande krävs också sådana kunskaper i svenska språket, att man kan tillgodogöra sig instruktioner och information i tal och skrift.

Dessa avgränsningar motiveras av att den möjliga inskrivningstiden i AFFE är begränsad.

Klicka på länken för att läsa mer om AFFE:

Ansökan om medel – processbeskrivning

PREMO-K (Integrerad preventionsmodell i Kristianstad)

Processägare: Arbetsförmedlingen
Processtid: 2015-05-15 — 2018-05-14
Processmedel:

Ansökan har växt fram i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Andra aktörer som har varit delaktiga i denna process är vården, SRK (Svenska Röda Korset), Partnerskap Skåne och idéburen sektor har varit med i tankegångarna och gett positiva synpunkter på projektet gällande att förbättra samarbetet och hitta bra metoder och aktiviteter för våra sökande.

Bromölla, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Kristianstads kommun är med som samarbetspartner i processansökan.

Målgruppen för insatsen är etableringssökande som är inskrivna på AF Kristianstad och som bor i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby eller Östra Göinge kommuner, som på grund av psykisk ohälsa, eller misstanke om psykisk ohälsa, inte kan tillgodogöra sig de aktiviteter/insatser som finns.

Klicka på en länk för att läsa mer om PREMO-K:

Projektansökan

Samtal för integration

Processtid: 2017-09-01 — 2020-08-31
Processägare: Kristianstads kommun
Processmedel: 4 199 200 kr

För att förebygga och motverka att hederskulturella mönster leder till (psykisk) ohälsa (självupplevd eller intygad), utanförskap och långvarigt försörjningsstödsberoende, vill Kristianstads kommun och Arbetsförmedlingen pröva om en tidig insats i form av samtalsgruppsdeltagande redan under etableringsprocessen, kan underlätta integrationsprocessen och vägen till arbete eller studier (självförsörjning).

Kristianstads kommun och Arbetsförmedlingen vill också pröva om samma insats (samtalsgruppsdeltagande) har effekt även i familjer där det redan finns ett långvarigt försörjningsstöd, etablerat utanförskap och (psykisk) ohälsa (självupplevd eller intygad). Förhoppningen här är, att kunna påverka eller bryta mönster och förbättra deltagarnas förutsättningar att delta i t.ex. medicinska eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Målgrupp för Samtal för integration är familjer, som är bosatta i Kristianstads kommun och som har åtminstone ett barn under 12 år, och

 • ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
 • eller uppbär försörjningsstöd från Kristianstads kommun och har gjort det under minst 10 – 12 månader, samt har behov av tolk trots genomgången SFI, eller är långvarigt sjukskrivna/har långvarig ohälsa (tre månader eller mer).

Klicka på länken för att läsa mer om Samtal för integration:

Samtal för integration

Verksamhetsöverskridande utbildning inom barn- och vuxenpsykiatri

Processtid: 2019-12-01 — 2020-05-31
Processägare: Region Skånes Barnskyddsteam
Processmedel: 300 000 kr

Målgruppen för insatsen är chefer och medarbetare.

Ansökan om medel för verksamhetsöverskridande utbildning i syfte att skapa en gemensam kunskapsgrund mellan Region Skåne och kommunerna i nordöstra Skåne under 2020-2021.

Region Skånes Barnskyddsteam i nordöstra Skåne ansöker tillsammans med Vuxenpsykiatrin Kristianstad och Hässleholm och socialtjänsterna i Bromölla, Hässleholm och Osby om 300 000 kr för att genomföra 6 verksamhetsöverskridande utbildningstillfällen för chefer och medarbetare under 2020-2021 i syfte att skapa en gemensam kunskapsgrund som torde öka förutsättningama för fortsatt utveckling av samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst.

Under perioden den 1 december 2019 – 31 maj 2020 kommer Bamskyddsteamet i nordöstra Skåne tillsammans med Vuxenpsykiatrin Kristianstad och Hässleholm och socialtjänsterna i Bromölla, Hässleholm och Osby att samarbeta på tre områden.

Beviljad ansökan

Bryggan till språk och arbete

Processtid: 2018-09-01 — 2021-08-31
Processägare: Bromölla kommun
Processmedel: 3 142 224 kr

Målgruppen för insatsen är utrikes födda personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som

 • är bosatta i Bromölla kommun
 • är långtidsarbetslösa
 • av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande kunskaper i svenska språket
 • är aktuella inom Bromölla kommun eller Arbetsförmedlingen.

Målgruppen uppskattas till c:a 120 personer och det är det antalet Bryggan till arbete kommer att arbeta med under processtiden.

Den övergripande målsättningen, är att ett förändrat arbetssätt avseende språkinlärning ska resultera i

 • ökad kunskap om individens förutsättningar för arbete
 • ökad träffsäkerhet i planeringen av individens väg mot arbete och självförsörjande
 • på sikt öka antalet anställningar via t.ex. extratjänster eller introduktionsjobb
 • att ohälsa förebyggs.

Klicka på länken för att läsa mer om Bryggan till språk och arbete:

Ansökan om medel – processbeskrivning