Gemensam Kraft

Gemensam kraft Skåne Nordost är ett projekt genom Samordningsförbundet Skåne nordost där kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Bromölla samt Osby ingår och samverkar tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet riktar sig till individer som har behov av att aktiveras i form av förrehabiliterande insatser som ett steg på väg mot arbetsmarknaden. Hit kommer deltagare via remiss från Försäkringskassan till aktuell kommun eller genom intern anvisning inom kommunerna. Arbetsmarknadsenheten i respektive kommun ansvarar för insatser och aktiviteter för deltagarna och tillhandahåller kunnig och engagerad projektpersonal som vägleder deltagarna under hela projekttiden.

Inom projektet arbetar vi i linje med BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)vilket är den hittills mest omfattande långtidsstudie utförd kring vad det är som gör att personer inom arbetsmarknadsenheter kommer ut i arbete. Studien lyfter fram mätbara indikatorer som i sin tur kan påverkas genom insatser inom fyra områden. De fyra områdena är jobbsökande-, kompetenshöjande-, sociala- samt hälsorelaterade insatser och störst effekt uppnås då parallella insatser erbjuds. BIP lyfter även fram vikten av att aktivt arbeta med stegförflyttning som mål och visar hur de kartlagda indikatorerna kan användas för att mäta progression hos individer.

Med utgångspunkt i BIP erbjuder Gemensam kraft ett skräddarsytt upplägg för varje deltagare där insatser inom de fyra ovan nämnda områdena kombineras utifrån de förutsättningar som framkommer vid uppstartsmöte. Upplägget kan innehålla både individuellt stöd samt gruppaktiviteter och justeras i takt med deltagarens utveckling. Under projekttiden genomförs kontinuerliga uppföljningar där deltagare, ansvarig handläggare samt projektmedarbetare deltar och tredje månad utförs även en progressionsmätning där möjlig stegförflyttning kartläggs. Ordinarie tid för deltagande är sex månader men denna kan förlängas eller förkortas utifrån behov. Ett avslut görs när detta bedöms lämpligt.

Utbudet hos kommunerna varierar inom ramarna för BIP’s fyra områden och kan exempelvis innehålla individuellt stöd kring ens livssituation, stöttning i kontakt med sjukvård och andra myndigheter, kompetensutveckling utifrån behov, praktiska moment som fysisk aktivitet, mental träning och kreativa aktiviteter, gruppaktiviteter för social gemenskap, studiebesök samt anpassade möjligheter till arbetsträning.

Välkommen att kontakta aktuell kommun för mer information kring lokalt utbud, kontaktuppgifter finns i anvisningsblanketten nedan

Vill du anvisa en deltagare till projektet?

Här hittar du Informationsblad och anvisningsblankett.

Har du frågor om projektet? Du kan alltid kontakta oss på förbundet för mer information.