Göinge ung

Göinge ung pågick i Östra Göinge mellan 2021-2022. Insatsen bedrevs i samverkan mellan Östra Göinge kommun, Arbetsförmedlingen och Region Skåne via lokala vårdcentraler. Process medel uppgick till 1 773 808 Kr.

Hur har det gått i processen? Anna Pramberg projektmedarbetare besvarar frågorna nedan.

Beskriv kort tiden i processen?

Målgruppen för Göinge Ung-Samtal för unga vuxna har utgjorts av unga vuxna mellan 18 – 29 år bosatta i Östra Göinge som behöver stöd/ motivation i att närma sig arbetsmarknad eller studier. För många av dessa ungdomar finns det gott stöd hemifrån dock saknar en del det sociala kapital som behövs för att träda in i vuxenlivet på ett självständigt och fungerande sätt. Med Göinge Ung-Samtal för unga vuxna har kommunen velat bygga upp en ungdoms plattform dit ungdomar i behov av stöd kan vända sig för att inte hamna i något mellanrum utan hitta vägen fram mot arbete eller studier. Genom samverkan med kommunens olika enheter och olika myndigheter ute i samhället har Göinge Ung kunnat vara en länk / fylla ett glapp och därmed stötta ungdomar på sin väg mot självständighet och fungerande vuxenliv för att hitta sin riktning mot framtida försörjning.

Beskriv er process med tre ord?

Samverkan, stegförflyttningar och relationsskapande

Vad säger deltagarna om just er process?

”Jag har bara väldigt positiva saker att säga om göinge ung.”

”De är extremt hjälpsamma och trevliga mot en som person och de är alltid där för en när man behöver hjälp eller om man mår dåligt.”

”Göinge ung hade också kurser som man kunde vara på som var väldigt bra och informativa, saker som man kanske inte hade så mycket koll på innan.”

”Jag har Anna som kontaktperson vilket jag är väldigt glad för. Hon har pushat och gett motivation för att man ska komma över tröskeln och mållinjen, och det har uppskattas väldigt mycket. En person som har kommit nära mig och som man även kan höra av sig till när man inte är på topp. Som sagt har Anna varit där för mig i varje steg och är en helt underbar människa som man har fått lära känna.”

”Jag är tacksam för att göinge ung har funnits och hjälpt många människor inklusive mig själv.”

”Behandlingen var mycket bra och jag fick mycket hjälp av personen som heter Anna och hon var så snäl och Sociat, och jag började prata svenska bättre på kursen.”

”Det var bra för man fick lära sig mycket, diskutera och lära känna nytt folk. Komma ut och träffa folk.”

”Det jag tycker varit bra är att man får bra hjälp om de är något man undrar över tex med hur det fungerar att aktivitetsrapportera. Det är också bra att man får lära sig hur man ska skriva sitt CV och personliga brev så man vet hur det ska se ut och vad det ska innehålla för det kan vara rätt så svårt att få till om man inte gjort det innan. Det har även varit intressant med studiebesökså man lär sig hur det fungerar om man funderar på att studera och att man får veta att det finns speciella utbildningar inom bristyrken som arbetsförmedlingen finansierar.”

Vilka framgångsfaktorer finns i processen?

Vi har tid att lyssna och skapa en relation till och trygghet för ungdomarna

Vi har kunnat vara en länk till andra enheter och myndighetskontakter för ungdomen

Vi har fördelen att inte ha några beslutande funktioner vilket påverkar positivt när det gäller att förstå varför ett beslut har tagits.

Under projekttiden har vi byggt upp samverkan i olika grad till de olika enheterna i kommunen så som Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, KAA-samordnare, Göinge Utbildningscenter, Individ och Familje supporten, vuxen enheten, LSS verksamhet. Vi har även samverkat med enheter utanför kommunen så som Region Skåne, Capio, Psykiatrin, Maria Skåne, Arbetsförmedlingen. På så sätt har vi kunnat följa ungdomarna på deras väg mot bättre mående- mot arbete eller studier.

Vilka resultat/effekt mål har ni uppnått?

Mellan 1/1-21 till 31/12-22 har vi haft 68 inskrivna i projektet, 52 män och 16 kvinnor. Av de 68 hade 33 ej fullständiga betyg från grundskola. 43 har varit i grupp och 25 har fått endast individuella samtal (mellan 1 till 25 samtal). Vi har visat 7 st till ekb. 4 deltagare har gått från grupp till studier med CSN och 8 st från grupp till arbete. Dessa 12 hade ingen försörjning innan (föräldrar? Annat?) 13 deltagare har anvisats/ följts till vården.

Vilka råd skulle du ge till andra som är intresserade av att starta en liknande process?

Ha en fungerande styrgrupp och en projektledare. Se till att ha mätverktyg från början. Fler behöver vara insatta i verksamheten för att inte exempelvis kontaktpersoner hos samverkanspartners blir så personbundet.

Slututvärdering av Bo Eriksson

Slutrapport av Anna Pramberg