Förstudie Digitalisering

Processägare: Osby kommun

Processtid:230815-231114

Processmedel:196 155 kr

Syftet med förstudien är att definiera utvecklingsområden och vad som krävs för förbättrande/effektivare arbetsmarknadsinsatser med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Förstudien ska även kartlägga behovet av digital kompetens i målgruppen som är inskrivna i de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Målet är att med förstudiens hjälp arbeta med verksamhetsutveckling för ökad kvalitet – stegförflyttning – fler närmare arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om insatsen? Läs Ansökan eller kontakta Emma Lindeberg

Förstudie – Arbetsmarknad och näringsliv

Processtid:230307-230623

Processmedel:267 000 Kr

Syftet med förstudien är att definiera utvecklingsområden och vad som krävs för en förbättrad/effektivare samverkan. Genom förstudien vill vi se hur vi som organisationer bättre kan samverka för att:

    -Få ut personer som är långt ifrån arbetsmarknaden (fokus på individer där man kan se en matchningsmöjlighet/potential) genom att matcha och rusta (inkl. utbildning) individen
    -Skapa motivation hos arbetsgivare och möjlighet att ta emot
    -Fånga upp arbetsgivares behov (privata och offentliga)
    – Identifiera andra utmaningar kopplat till samordning/effektivitet i samverkan mellan aktörerna
    – Utforma förslag hur aktörerna kan utforma ett effektivt samarbete för att hantera såväl långsiktig som kortsiktiga frågeställningar

Ansökan förstudie

Slutrapport

Vill du veta mer? Vänligen kontakta Åsa Linné

Gemensam Kraft

Processtid: 230401-260331

Processmedel: 18 588 000

Samverkan mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektets syfte är att erbjuda personer som idag inte har möjlighet till någon aktivitet att gå från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet är också att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet ska även samverkan mellan berörda parter förenklas och förtydligas..

Arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordosts kommuner är väletablerade och uppbyggda för att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika anledningar (sociala, fysiska och/eller psykiska) inte når progression mot arbete och egen försörjning. De lokala arbetsmarknadsenheterna erbjuder idag arbetslivsinriktade aktiviteter och övningsplatser samt arbetsträningsplatser.

Arbetar du i Skåne Nordosts kommuner eller på försäkringskassan och vill anvisa en deltagare till projektet?

Här hittar du informationsblad och anvisningsblankett.

Vill du veta mer om insatsen? Läs Ansökan gemensam kraft eller kontakta Emma Lindeberg.

Framstegen

Processtid: 230106-250106

Processmedel: 665 062 Kr

Framstegen är en samverkansprocess mellan Försäkringskassan och Region Skåne specialist psykiatrin.

Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin ska utveckla ett fungerande samarbete med strukturer och former som är bestående även efter detta projekt som ska gynna individen.

För ett välfungerande samarbete behövs bland annat samsyn mellan parterna kring vilken medicinsk information som är viktig i ett enskilt sjukskrivningsärende. Det innebär även att de samordnade rehabiliteringsinsatserna påbörjas tidigt i rehabiliteringsprocessen när det är aktuellt.

För att få en förbättrad dialog och förståelse för varandras uppdrag samt en bättre samverkan mellan Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin genomförs kunskapshöjande insatser under projekttiden. Fysisk närvaro av försäkringsutredare.

Ansökan Framstegen

För mer information om processen vänligen kontakta Emma Lindeberg emma.lindeberg@sfsno.se 0766-351019

Samverkan SFSNO

Processtid: 2022-11-07 — 2025-11-06

Processmedel: 10 149 325 Kr

Samverkan SFSNO är en samverkansprocess mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad ,Osby och Östra Göinge tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

I processen Samverkan SFSNO inrättas en samverkanskoordinator i varje kommun. Varje kommun äger sin process och leds av en projektledare lokalt. Syftet med processen är att ta fokus på strukturer för samverkan för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och är i behov av samplanering för att skapa progression framåt mot arbetsmarknaden. Det handlar om individer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som ofta har flera olika samhällskontakter.

Som ytterligare ett stöd i Samverkan SFSNO ingår att utveckla ett övergripande konsultationsteam som ska främja ett starkare tvärsektoriellt samagerande på handläggarnivå kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk. Konsultationsteamet är också ett gemensamt forum för lärande och utveckling i Skåne Nordost där Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande.

Ansökan Samverkan SFSNO

Ansökan Samverkan SFSNO Östra Göinge

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg

Nätverk Våld i nära relation

Processtid:220905-241231

Processägare: Kristianstads kommun

Processmedel:90 000Kr

Förbundet finansierar VNR-nätverket som är ett nätverk för att öka samverkan mellan kommuner, myndigheter och idéburna verksamheter i Skåne Nordost.

Syftet med nätverket är att maximera möjligheten för medborgare att få stöd och hjälp vid våldsutsatthet och öka möjligheterna till tidig upptäckt av våld. Nätverket jobbar också med att hitta fler och nya former för att arbeta förebyggande av våld i nära relation på fler olika plan.

Näverket träffas 4 gånger per år

Vill du veta mer? Kontakta Emma Lindeberg.

Kompetensvalidering

Processtid: 2018-09-01 — 2023-08-31

Processägare: Osby kommun

Processmedel: 6 508 690 kr

Kompetensvalidering finns på arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner i Skåne nordost.

Målgruppen för insatsen är (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge och är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande.

Deltagarna saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke-gångbar utbildning och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade, generella kunskaper för att närma sig eller ta sig på arbetsmarknaden. Målet är att deltagande ska leda till ett kompetensbevis.

Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande.

Validering sker genom OCN-metoden från nordiskvalideringsforum. Det finns även ett basprogram där deltagarna får grundläggande kunskaper inför framtida arbeten.

I Kompetensvalideringen arbetar projektledare Pål Cederqvist och samtliga kommuner har personer från arbetsmarknadsenheterna som arbetar i insatsen.

Till insatsen är en extern utvärderare, Bo Eriksson Framtidsutbildning kopplad.

Ansökan arbete med validering

Ansökan KompetensValidering 2.0

Ansökan KompetensValidering 3.0

Slutrapport KompetensValidering 2018-2021

Slututvärdering KompetensValidering

Slutrapport KompetensValidering 2.0

Slututvärdering av KompetensValidering 2.0

Vill du veta mer om Kompetensvalidering?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg

Eller hör av dig direkt till projektledaren Pål Cederqvist.