Hela familjen

Processägare: Kristianstads kommun

Processtid: 2016-05-01 — 2021-12-31

Processmedel: 24 939 610 Kr

Hela familjen finns i Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge. Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningarna i respektive kommun och region Skåne via lokala vårdcentraler.

Hela Familjen vänder sig till familjer som har försörjningsstöd och som är aktuella inom minst två av förvaltningarnas samarbetspartners. Individen som får hjälp av Hela Familjen får tillsammans med sin familj, träffa en socialrådgivare. Tillsammans med socialrådgivaren bestäms vilken hjälp och stöd som behövs. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, kontakt med skolan eller andra myndigheter. Samtal kan erbjudas både enskilt och för hela familjen och ge särskilt stöd till föräldrar.

Det som utmärker Hela Familjen är att det är frivilligt och att utgångspunkten är familjens egna önskemål och behov. Alla familjemedlemmarna får uttrycka vad de vill förändra. Hela Familjen handlar om att stärka familjen och bidra till förändring genom att familjen själva bestämmer vad som är viktigast för familjen.

Målsättningen med Hela familjen är att individerna i slutändan av processen ska bli självförsörjande.

I Hela familjen arbetar projektledare, flera socialrådgivare och en samverkanskoordinator.

Insatsen utvärderas externt av ASKing Ab.

ASKing slututvärdering Hela familjen

Se video om Hela familjens arbete

Slutrapport 2021 Hela Familjen

Bryggan till språk och arbete

Processtid:2018-09-01 — 2021-08-31

Processägare: Bromölla kommun

Processmedel: 3 142 224 kr

Bryggan finns i Bromölla kommun. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen för insatsen är utrikesfödda personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i Bromölla kommun. Personerna har varit långtidsarbetslösa, inte kunnat tillgodogöra sig SFI och därför har bristande kunskaper i svenska språket.

Den övergripande målsättningen, är att ett förändrat arbetssätt avseende språkinlärning ska resultera i:

  • ökad kunskap om individens förutsättningar för arbete.
  • ökad träffsäkerhet i planeringen av individens väg mot arbete och självförsörjande.
  • på sikt öka antalet anställningar via t.ex. extratjänster eller introduktionsjobb.
  • att ohälsa förebyggs.

Insatsen har utvärderats externt av Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering.

Ansökan Bryggan till språk och arbete

Vill du veta mer om insatsen?

Kontakta Processtödjare Emma Lindeberg

Samtal för integration

Processtid: 2017-09-01 — 2020-08-31

Processägare: Kristianstads kommun

Processmedel: 4 199 200 kr

Insatsen bedrivs i samverkan mellan Kristianstad kommun och arbetsförmedlingen.

Målgrupp för insatsen är utlandsfödda föräldrar med långvarigt försörjningsstöd eller inskrivna på etableringsprogrammet. Samtal för integration arbetar i samtalsgrupper där deltagarna samtalar för att öka sin förståelse och kunskap om samhället.

Gruppsamtalen leds av två samtalsledare och i aktiviteten ingår att prata om vilka förväntningar som finns i samhället och hur man förhåller sig till dem. Vi pratar om strategier och förutsättningar för att bättre kunna förstå och komma in i samhället, studier och/eller arbetsliv och bli självförsörjande.

I aktiviteten ingår även individuella samtal efter deltagarens behov och trepartssamtal mellan deltagare, handläggare och samtalsledare. På trepartssamtalen diskuteras utmaningar, utveckling och planering mot studier eller arbete. Gruppen består av 8 deltagare och träffas vid 20 tillfällen. Schema anpassas efter deltagarens förmåga. Personer som är sjukskrivna kan delta hos oss i samråd med läkare.

Föräldraskap, hälsa och arbete är några av ämnena vi samtalar om, vi pratar även om mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet och värderingar. Metoden inom start bygger på motiverande samtal och programmet är beprövat i projektform sedan 2017 i Kristianstad Kommun.

Det övergripande Insatsmålet är att öka graden och möjlighet till integration. Deltagarna ska få ökade kunskaper om vad som gäller i Sverige , för att på detta sätt öka individernas möjlighet till inträde i samhället och till arbetslivsinriktade åtgärder och arbetslivet samt uppnå ökad jämställdhet.

Insatsen utvärderades externt av Fredrik Grubb.

Slututvärdering Samtal för integration

Ansökan Samtal for integration

Vill du veta mer om Samtal för integration?

Kontakta Processtödjare Emma Lindeberg

Sista slaget

Processtid: 2019-02-01 — 2022-01-31

Processägare: Kristianstads kommun

Processmedel: 1 783 702 kr

Sista slaget är en insats som finns i Kristianstads kommun. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Kristianstad kommun via Arbete och välfärdsförvaltningen och Region Skåne via vårdcentralerna Vä och Vilan.

Behovsgrupp för insatsen är personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i Kristianstads kommun, har kontakt med kommunens Arbete och välfärdsförvaltning eller vårdcentralerna Vilan eller Vä och bedöms ha behov av kontakt med/stöd av medarbetarna i Sista Slaget.

I Sista slaget finns en arbetsgrupp som består av personal från respektive vårdcentral och sakkunnig personal från Kriscentrum arbetar för att ni målen nedan;

Det övergripande målet för insatsen är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att åstadkomma förändring som på sikt väntas leda till att individen återfår sin förmåga till egen försörjning/återfå sin arbetsförmåga. På organisatorisk nivå är målsättningen att öka kompetens om våld i nära relation hos medarbetare på berörda vårdcentraler och få kunskap om att ställa frågor om våld som en del av anamnestagningen. Målet är också att utveckla och etablera ett samarbete baserat på gemensam metodik vilket i sin tur kan leda till att man kommer in tidigare med stödjande funktioner.

Insatsen möjliggör att utbilda personal i arbetssätt inom om våld i nära relation och på sikt skapa rutiner för hur man arbetar med detta på vårdcentralerna i samarbete med Kriscentrum.

Till insatsen är en extern utvärderare kopplad, Malin Brandquist Mabra resurs.

Ansökan sista slaget

Utvärdering Sista slaget

Vill du veta mer om Sista slaget?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg

Maria mödrahälsovård

Processtid: 2016-09-01 — 2024-12-31

Processägare: Region Skåne

Processmedel: 7 287 857 kr

Maria mödrahälsovård finns på CSK i Kristianstad. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Kristianstad kommun, arbete och välfärdsförvaltningen och Region Skåne via Kvinnokliniken CSK. Funktionen ses dock som en gemensam resurs för samtliga fem kommuner i Skåne Nordost.

Målgruppen för insatsen är gravida kvinnor samt partners med risk- och missbruksproblematik i nordöstra Skåne.

I insatsen arbetar en socionom med arbetsuppgifter som; motiverande och kurativa samtal, familjeinriktat arbete, uppsökande verksamhet, arbeta upp kontaktvägar, fungera som vägen in i kommunernas socialtjänster i syfte att möjliggöra insatser i kvinnans och partnerns hemkommun. Arbetssättet i insatsen är lösningsfokuserat och socionomen arbetar i samarbete med kvinnan och hennes partner.

Målsättningen i insatsen är att den gravida kvinnan och hennes parter om sådan finns ska få stöd för att nå en positiv förändring, som väntas leda till självförsörjning på sikt.

Till insatsen är en extern utvärderare, Stefan Persson Rhetikfabriken AB kopplad.

Ansökan maria mödrahälsovård

Maria Mödra hälsovård sammanfattande extern analys

Vill du veta mer om Maria mödrahälsovård?

Kontakta processtödjare Emma Lindeberg

Göinge Ung

Processtid: 2021-01-01 — 2022-12-31

Processägare: Östra Göinge kommun

Processmedel: 1 773 808 kr

Göinge ung finns i Östra Göinge. Insatsen bedrivs i samverkan mellan Östra Göinge kommun, Arbetsförmedlingen och Region Skåne via lokala vårdcentraler.

Målgrupp för insatsen är unga vuxna 20-29 år som är bosatta i Östra Göinge kommun och som söker ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och som samtidigt är aktuella inom Arbetsförmedlingen, Göinge Utbildningscenter eller hos vårdcentralen.

I Göinge ung finns två socialrådgivare som arbetar individuellt och i gruppverksamhet med unga vuxna för att skapa bättre förutsättningar för dem unga att hitta vägar till ett självständigt och fungerande vuxenliv. Även personal från vårdcentralerna delfinansieras för att skapa goda samverkansmöjligheter med vården.

Insatsmålet är att skapa en plattform och modell för unga vuxna att ta sig ut till ett fungerande vuxenliv och självförsörjning. Plattformen innehåller arbetssätt med individuellt stöd och gruppverksamhet, samt kompetensvalidering via verktyget OCN.

Till insatsen är en extern utvärderare, Bo Eriksson Framtidsutbildning kopplad.

Slututvärdering av Bo Eriksson

Maria Skåne Nordost

Processtid: 2011-11-01–2015-03-31

Processägare: Region Skåne

Processmedel: 6 907 200 kr

Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer upp till 29 år som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger samt deras nätverk.

Maria Skåne Nordost är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Skåne Nordost. Parter i Samordningsförbundet är Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, kurator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatrin är knuten till projektet.

Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserad. Verksamheten erbjuder information och rådgivning till unga personer och deras nätverk:

Hälsosamtal

Kartläggning (ADAD och ASI)

Haschprogrammet (HAP)

Återfallsprevention

Drogtest

Medicinsk bedömning

Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri. Det krävs inte eller någon remiss eller formellt biståndsbeslut. Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård.

Ansökan Maria Skåne

En integrerad verksamhet Maria Skåne

Hör av dig till Emma Lindeberg för att få mer information om insatsen.