Gemensam Kraft

Gemensam kraft Skåne Nordost är ett projekt genom Samordningsförbundet Skåne nordost där kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Bromölla samt Osby ingår och samverkar tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet riktar sig till individer som har behov av att aktiveras i form av förrehabiliterande insatser som ett steg på väg mot arbetsmarknaden. Hit kommer deltagare via remiss från Försäkringskassan till aktuell kommun eller genom intern anvisning inom kommunerna. Arbetsmarknadsenheten i respektive kommun ansvarar för insatser och aktiviteter för deltagarna och tillhandahåller kunnig och engagerad projektpersonal som vägleder deltagarna under hela projekttiden.

Inom projektet arbetar vi i linje med BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)vilket är den hittills mest omfattande långtidsstudie utförd kring vad det är som gör att personer inom arbetsmarknadsenheter kommer ut i arbete. Studien lyfter fram mätbara indikatorer som i sin tur kan påverkas genom insatser inom fyra områden. De fyra områdena är jobbsökande-, kompetenshöjande-, sociala- samt hälsorelaterade insatser och störst effekt uppnås då parallella insatser erbjuds. BIP lyfter även fram vikten av att aktivt arbeta med stegförflyttning som mål och visar hur de kartlagda indikatorerna kan användas för att mäta progression hos individer.

Med utgångspunkt i BIP erbjuder Gemensam kraft ett skräddarsytt upplägg för varje deltagare där insatser inom de fyra ovan nämnda områdena kombineras utifrån de förutsättningar som framkommer vid uppstartsmöte. Upplägget kan innehålla både individuellt stöd samt gruppaktiviteter och justeras i takt med deltagarens utveckling. Under projekttiden genomförs kontinuerliga uppföljningar där deltagare, ansvarig handläggare samt projektmedarbetare deltar och tredje månad utförs även en progressionsmätning där möjlig stegförflyttning kartläggs. Ordinarie tid för deltagande är sex månader men denna kan förlängas eller förkortas utifrån behov. Ett avslut görs när detta bedöms lämpligt.

Utbudet hos kommunerna varierar inom ramarna för BIP’s fyra områden och kan exempelvis innehålla individuellt stöd kring ens livssituation, stöttning i kontakt med sjukvård och andra myndigheter, kompetensutveckling utifrån behov, praktiska moment som fysisk aktivitet, mental träning och kreativa aktiviteter, gruppaktiviteter för social gemenskap, studiebesök samt anpassade möjligheter till arbetsträning.

Välkommen att kontakta aktuell kommun för mer information kring lokalt utbud, kontaktuppgifter finns i anvisningsblanketten nedan

Vill du anvisa en deltagare till projektet?

Här hittar du Informationsblad och anvisningsblankett.

Har du frågor om projektet? Du kan alltid kontakta oss på förbundet för mer information.

Samordnat stöd gör skillnad

Inspektionen för socialförsäkringen har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbunden. Personerna har olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och behöver stöd från fler än en myndighet för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Stödet utförs av team som oftast består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan regioner och kommuner.

Sammantaget visar det att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten eller den sammanfattade delen nedan:

Rapport 2023 2 Samordnat stöd gör skillnad

Sammanfattning 2023 2 Samordnat stöd gör skillnad

Nyfiken på Basprogrammet?

Projektet Kompetensvalidering som finansieras av förbundet arbetar med (långtids-)arbetslösa personer i arbetsför ålder som är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Oftast personer som saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke-gångbar utbildning och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade, generella kunskaper för att närma sig eller ta sig på arbetsmarknaden.

Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och självförsörjning. Slutmålet för denna process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan valideringsarbetet ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli självförsörjande. Valideringen sker via ett nationellt validerings system OCN.

Under projektets gång uppmärksammades behovet av ett enkelt webbaserat verktyg för att stärka individernas kunskaper inom tre områden; Samhällsinformation, arbetsmarknad och på jobbet, vilket resulterade i Basprogrammet.

Basprogrammet är ett webbaserat utbildningsprogram på enkel svenska för att utbilda individer i generella kompetenser som är viktiga att ha med sig inför kommande arbete eller generellt i livet. Utbildningen är uppdelad i tre olika kurser där varje kurs har flera olika avsnitt. Programmet är kostnadsfritt och kan användas av deltagaren själv eller i gruppverksamhet. Programmet går att översätta till modersmål för de som har behov av det.

Här hittar du Basprogrammet

Tveka inte att höra av dig till oss på förbundet vid frågor om Basprogrammet!

Göinge ung

Göinge ung pågick i Östra Göinge mellan 2021-2022. Insatsen bedrevs i samverkan mellan Östra Göinge kommun, Arbetsförmedlingen och Region Skåne via lokala vårdcentraler. Process medel uppgick till 1 773 808 Kr.

Hur har det gått i processen? Anna Pramberg projektmedarbetare besvarar frågorna nedan.

Beskriv kort tiden i processen?

Målgruppen för Göinge Ung-Samtal för unga vuxna har utgjorts av unga vuxna mellan 18 – 29 år bosatta i Östra Göinge som behöver stöd/ motivation i att närma sig arbetsmarknad eller studier. För många av dessa ungdomar finns det gott stöd hemifrån dock saknar en del det sociala kapital som behövs för att träda in i vuxenlivet på ett självständigt och fungerande sätt. Med Göinge Ung-Samtal för unga vuxna har kommunen velat bygga upp en ungdoms plattform dit ungdomar i behov av stöd kan vända sig för att inte hamna i något mellanrum utan hitta vägen fram mot arbete eller studier. Genom samverkan med kommunens olika enheter och olika myndigheter ute i samhället har Göinge Ung kunnat vara en länk / fylla ett glapp och därmed stötta ungdomar på sin väg mot självständighet och fungerande vuxenliv för att hitta sin riktning mot framtida försörjning.

Beskriv er process med tre ord?

Samverkan, stegförflyttningar och relationsskapande

Vad säger deltagarna om just er process?

”Jag har bara väldigt positiva saker att säga om göinge ung.”

”De är extremt hjälpsamma och trevliga mot en som person och de är alltid där för en när man behöver hjälp eller om man mår dåligt.”

”Göinge ung hade också kurser som man kunde vara på som var väldigt bra och informativa, saker som man kanske inte hade så mycket koll på innan.”

”Jag har Anna som kontaktperson vilket jag är väldigt glad för. Hon har pushat och gett motivation för att man ska komma över tröskeln och mållinjen, och det har uppskattas väldigt mycket. En person som har kommit nära mig och som man även kan höra av sig till när man inte är på topp. Som sagt har Anna varit där för mig i varje steg och är en helt underbar människa som man har fått lära känna.”

”Jag är tacksam för att göinge ung har funnits och hjälpt många människor inklusive mig själv.”

”Behandlingen var mycket bra och jag fick mycket hjälp av personen som heter Anna och hon var så snäl och Sociat, och jag började prata svenska bättre på kursen.”

”Det var bra för man fick lära sig mycket, diskutera och lära känna nytt folk. Komma ut och träffa folk.”

”Det jag tycker varit bra är att man får bra hjälp om de är något man undrar över tex med hur det fungerar att aktivitetsrapportera. Det är också bra att man får lära sig hur man ska skriva sitt CV och personliga brev så man vet hur det ska se ut och vad det ska innehålla för det kan vara rätt så svårt att få till om man inte gjort det innan. Det har även varit intressant med studiebesökså man lär sig hur det fungerar om man funderar på att studera och att man får veta att det finns speciella utbildningar inom bristyrken som arbetsförmedlingen finansierar.”

Vilka framgångsfaktorer finns i processen?

Vi har tid att lyssna och skapa en relation till och trygghet för ungdomarna

Vi har kunnat vara en länk till andra enheter och myndighetskontakter för ungdomen

Vi har fördelen att inte ha några beslutande funktioner vilket påverkar positivt när det gäller att förstå varför ett beslut har tagits.

Under projekttiden har vi byggt upp samverkan i olika grad till de olika enheterna i kommunen så som Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, KAA-samordnare, Göinge Utbildningscenter, Individ och Familje supporten, vuxen enheten, LSS verksamhet. Vi har även samverkat med enheter utanför kommunen så som Region Skåne, Capio, Psykiatrin, Maria Skåne, Arbetsförmedlingen. På så sätt har vi kunnat följa ungdomarna på deras väg mot bättre mående- mot arbete eller studier.

Vilka resultat/effekt mål har ni uppnått?

Mellan 1/1-21 till 31/12-22 har vi haft 68 inskrivna i projektet, 52 män och 16 kvinnor. Av de 68 hade 33 ej fullständiga betyg från grundskola. 43 har varit i grupp och 25 har fått endast individuella samtal (mellan 1 till 25 samtal). Vi har visat 7 st till ekb. 4 deltagare har gått från grupp till studier med CSN och 8 st från grupp till arbete. Dessa 12 hade ingen försörjning innan (föräldrar? Annat?) 13 deltagare har anvisats/ följts till vården.

Vilka råd skulle du ge till andra som är intresserade av att starta en liknande process?

Ha en fungerande styrgrupp och en projektledare. Se till att ha mätverktyg från början. Fler behöver vara insatta i verksamheten för att inte exempelvis kontaktpersoner hos samverkanspartners blir så personbundet.

Slututvärdering av Bo Eriksson

Slutrapport av Anna Pramberg

Läget Skåne Nordost 2022

Läget Skåne Nordost 2022 genomfördes 2 december i Hässleholm, en gemensam halvdag som arrangerades av Skåne Nordost och Samordningsförbundet Skåne Nordost.

En dag fylld med statistik, analys, samtal och givetvis lite påfyllning av energi.

Vi fick ta del av Nuläget i Skåne som presenterades av Christian Lindell Region Skåne och Konjunkturrapporten som är framtagen av Johan Wessman Öresundsinstitutet Gunilla Bengtsson Sparbanken Skåne.

Vidare fick vi en härlig inspirationsföreläsning av Göran Adlén, ska vi Gasa eller Bromsa? Det är i uppfartsbackarna det händer! Dagen avslutades med en panel dialog mellan talarna och politiker från Skåne Nordosts kommuner.

Stort tack till alla som deltog med klokskap, engagemang och glädje.

Ta del av materialet du också:

Utvecklingen i Skåne Christian L

Konjunkturrapporten Johan och Gunilla

Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen

Den 1 september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning.

Bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp

Lagändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden (dag 1 för arbetslösa) ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete ska ange en eller flera yrkesgrupper inom vilka den försäkrade skulle kunna klara av att arbeta. Regeringens syfte med lagändringen är att det ska bli lättare för den försäkrade att förstå bedömningen och beslutet.

Försäkringskassan får fortfarande bara ta hänsyn till medicinska förhållanden i sin bedömning, det vill säga, arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden får inte vägas in i beslutet.

Särskilda regler för äldre inom sjukersättning

Lagändringen inom sjukersättningen innebär särskilda regler för personer som är 60 år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete som de har erfarenhet av under de senaste femton åren eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. Detta till skillnad mot i dag när en persons arbetsförmåga bedöms mot alla arbeten som förekommer på arbetsmarknaden. I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning oförändrade, det vill säga att personen har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att hen inte kan arbeta nu eller inom en överskådlig framtid.

Lagändringen innebär också att försäkrade som inte har arbetat de senaste femton åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler.

Missade du Aron Andersons föreläsning?

Ca 170 medarbetare i Skåne Nordost deltog på inspirations föreläsningen tillsammans med Aron Anderson. En stunds inspiration var det verkligen och Aron bjöd på både skratt och faktiska verktyg som du kan använda både på jobbet och privat. Vi har filmat in föreläsningen och här kan du se den under oktober månad. Se föreläsningen här

Skåneveckan för psykisk hälsa 10-16/10

Skåneveckan psykisk hälsa är en samverkan mellan Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan där många verksamheter arrangerar evenemang för att öka kunskapen och uppmärksamma psykisk hälsa. För mer information och hitta event som passar er, besök https://skaneveckan.com/

Nu är sommaren här!

Nu är sommaren här! Sol, bad och ledighet!

Vi har haft en spännande vår på samordningsförbundet! Projektutbildningar, kompetensutveckling inom kultur och från Försäkringskassan, närmare samarbete med Skåne Nordost och EU kontoret. Vi har träffat och samverkat med andra förbund i Skåne och utbytt idéer. Vi ser att processerna vi finansierar levererar och dialoger mellan medlemsorganisationerna ökar.

På sista styrelsemötet togs beslut om en ny process Samverkan SFSNO, som ska stödja samverkan lokalt i kommunerna med samverkanskoordinatorer och ett konsultationsteam ska startas. Efter sommaren tar vi upp dialogen om social hållbarhet och en inkluderande arbetsmarknad. Fler ansökningar är på väg in till oss som ökar samverkan mellan medlemsparterna och får fler i arbete.

Missa inte föreläsningen i september med Aron Anderson som inspirerar till att inse sina möjligheter!

Tack till alla som bidrar till samverkan och förbundets målsättningar. Ha en härlig sommar!

Åsa & Emma

H22 CITY EXPO 2022

Upplev H22 City Expo i Helsingborg mellan den 30 maj – 3 juli 2022. Delta på konferenser och möten om framtidens kompetensförsörjning, inkludering, samverkan, innovation och mycket mer. All information och program hittar du här.